Chức năng:

–        Quản lý đất đai, tài sản, vật tư và thiết bị của Trường.

–        Mua sắm, trang bị vật tư, thiết bị.

–        Quản lý, bảo trì, sửa chữa thiết bị trong Trường.

–        Quản lý xe của Trường.

Đội ngũ Cán bộ, nhân viên: gồm 11 người

Lãnh đạo phòng hiện nay: Ông Lê Thanh Hải (Trưởng phòng)

Cán bộ, nhân viên:

1. Nguyễn Thị Lực

2. Lê Văn Sơn

3. Đỗ Thị Yến

4. Mai Văn Chiến

5. Ngô Quang Trung

6. Phạm Đình Sự

7. Phạm Thị Tình

8. Trần Đình Toản

9. Đặng Thanh Vũ

10. Huỳnh Văn Đức

Ông Lê Thanh Hải

Liên hệ:

–        ĐT: 028.37313631 (15)