CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN

  • Chuyên viên
  • Chuyên viên chính
  • Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  • Sát hạch năng lực ngoại ngữ B1,B2
  • Ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03(thay thế chứng chỉ A,B trước đây)